Preambul

Considerând ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii în lume,

Considerând ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca faurirea unei lumi în care fiintele umane se vor bucura de libertatea cuvântului si a convingerilor si vor fi eliberate de teama si mizerie a fost proclamata drept cea mai înalta aspiratie a oamenilor,

Considerând ca este esential ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurga, ca solutie extrema, la revolta împotriva tiraniei si asupririi,

Asociatia “ Haiducilor “ proclama urmatorul statut.

A). DISPOZITII GENERALE

Art. 1    Se constituie asociatia “ HAIDUCILOR “ prin libera adeziune a membrilor sai   fondatori.

Art 2.  Asociatia dispune de sediu central si sedii ale filialelor si sucursalelor peste tot in tara unde este necesar.

Art 3. Asociatia este persoana juridica neguvernamentala si fara scop lucrativ.

B). SCOPUL SI OBIECTIVELE

Art 4. Scopul asociatiei “ HAIDUCILOR” este acela de studia si a promova spiritul , principiile si traditiile haiducesti .

Art  5. Asociatia va actiona pentru intarirea stimei ,prieteniei ,dreptatii sociale si

pentru apararea drepturilor legitime si legale ale membrilor ,simpatizantilor si va contribuii la consolidarea prestigiului acestora.

Art 6. Obiectivele asociatiei sunt :

a. Sustine dezvoltarea documentarii si cercetarii in acele domenii care sunt specifice asociatiei.

b. Colaboreaza in interesul asociatiei si a membrilor cu celelalte ONG-uri , si institutii publice si private Nationale si Internationale. c. sustinerea unor campanii publicitare astfel incat LEGEA FUNDAMENTALA A DREPTURILOR  OMULUI , CONSTITUTIA  SI LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA DREPTURILE FUNDAMENTALE sa nu poata fi incalcata de catre nimeni.

d. sustinerea unor campanii  publicitare de promovare a spiritului ,principiilor si traditiilor haiducesti.

Art 7. Activitatea Asociatiei rezida in :

- Intrajutorarea membrilor in vederea obtinerii de catre acestia a tuturor drepturilor legale si morale ce li se cuvin.

- Promovarea spiritului de libertate si dreptate sociala si morala.

- Asociatia isi rezerva dreptul ca atunci cand  cineva va incalca drepturile legale ale membrilor sai aceasta ra recurga la mitinguri , greve si manifestatii legale , pasnice.

- Asociatia isi rezerva dreptul de a apela la toate mijloacele de propaganda pentru a promova principiile si traditiile haiducesti si actiunile asociatiei.

-  Organizarea de cursuri de muzica haiduceasca.

-  Cursuri de obiceiuri si traditii haiducesti autentice.

-  festivaluri de muzica si traditii haiducesti autentice.

-  Spectacole de muzica si traditii haiducesti .

-  productia de materiale publicitare cu si despre haiduci.

-  Productia de gadgeturi , obiecte specifice si amintiri haiducesti.

-  Vanzarea de materiale publicitare ,gadgeturi  obiecte specifice si produse haiducesti.

-  Organizarea de tabere haiducesti.

-  infiintarea unor hanuri haiducesti.

C. MEMBRII DREPTURI SI OBLIGATII.

Art 8. Asociatia are :

 

- Membrii Fondatori

- Membrii aderenti

- Membrii de Onoare

- Membrii

 

 1. Calitatea de Membru Fondator revine tuturor celor care au fost prezenti si au semnat actul constitutiv si statutul asociatiei la data infiintarii acesteia.

Calitatea de membru Aderent poate reveni oricarei persoane fizice sau juridice , care adera in scris pe baza unei cereri de aderare sau afiliere la asociatie si care se obliga prin aceasta sa respecte statutul , regulamentul , precum si traditiile si principiile haiducesti.

c.  Calitatea de membru de onoare poate reveni dupa cum urmeaza :

-  Presedinte de Onoare , poate fii acordata unei personalitati marcante a vietii publice care are profilul moral si arespectat cu strictete principiile haiducesti.

-  Calitatea de Membru de Onoare poate fii acordata prin decizie a presedintelui oricarui membru daca prin activitatea sa a demonstrat ca sa remarcat in respectarea si promovarea valorilor si principiilor haiducesti .

d.   Calitatea de membru  poate fii acordata oricarei persoane fizice care doreste sa participe la actiunile asociatiei.

 1. Membrii indiferent de calitatea acestora se numesc “ HAIDUCI”

Art 9. Membrii au urmatoarele drepturi si obligatii.

 

- sa fie angajati ai asociatiei.

- sa fie numiti si delegati prin decizie a presedintelui

- sa fie membrii fondatori ai filialelor daca participa la sedinta de infiitare a acesteia.

- sa fie legitimati ai asociatiei.

- sa beneficeze de sprijin statutar.

- sa fie declarati voluntari ai asociatiei

- sa fie remunerati de asociatie.

a. Membrii au urmatoarele obligatii :

- sa respecte legislatia romaneasca si europeana.

- sa respecte principiile si traditiile haiducesti

- sa respecte statutul si regulamentul asociatiei

- sa plateasca cotizatia de membru.

-          Calitatea de membru se pierde prin neplata cotizatiei anuale sau prin infaptuirea de fapte care incalca grav , legislatia , statutul , regulamentul asociatiei si principiile  haiducesti.

D. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art 10. Organele de conducere si control ale asociatiei sunt :

 1. Adunarea generala
 2. Consilil director de conducere
 3. Comisia de cenzori

Art 11. Adunarea generala este forul suprem de conducere al Asociatiei din componenta careia fac parte

 1. Membrii fondatori

Membrii aderentiArt 12. la lucrarile Adunarii Generale , pot participa avand drept de vot dar fara a avea dreptul de a candida pentru nici o functie in consiliul director de conducere Membrii de Onoare ai asociatiei.

Art 13. Adunarea Generala a Asociatiei are urmatoarele atributii principale:

 1. Alege si revoca membrii consiliului director de conducere pe functii .
 2. Alege si revoca membrii comisiei de cenzori pe functii.
 3. Aproba si modifica regulamentul intern de organizare si functionare, in limitele legii.
 4. Aproba planul strategic privind programele si activitatile asociatiei.
 5. Aproba raportul anual  de activitate al consiliului de conducere si bilantul contabil al asociatiei.
 6. Aproba raportul anual al comisiei de cenzori.
 7. Aproba investitiile consiliului director de conducere
 8. Stabileste dupa caz indemnizatii pentru membrii consiliului director de conducere si a comisiei de cenzori.
 9. Exercita orice atributii prevazute de catre lege si regulamentul intern de organizare si functionare.

Art 14. Adunarea generala a asociatiei se intruneste in sedinta ordinara o data pe an sau in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie la solicitarea consiliului de conducere , a presedintelui  sau a cel putin o treime din membrii adunarii generale.

 1. Sub sanctiunea nulitatii absolute convocarile adunarii generale se vor face cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii acesteia .
 2. Adunarea generala se considera legal intrunita ,la prima convocare a acesteia , numai in prezenta a cel putin doua treimi din totalul membrilor sai . In situatia in care nu se intruneste cvorumul necesar , se va face o noua convocare in termen de 15 zile , in acest caz adunarea generala se considera legal intrunita ,indiferent de numaul reprezentantilor delegati prezenti.
 3. Alte reguli privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare.

Art 15. Hotararile adunarii generale se adopta cu majoritatea simpla a celor prezenti.

 1. Hotararile adoptate si inregistrate in registrul intern si in registrul asociatiilor si fundatiilor sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.

Art 16. Adunarea Generala , alege prin vot secret , consiliul director de conducere ,alcatuit din :

-          Presedinte

-          2 vicepresedinti

-          Secretar general

-          5 membrii ai consiliului director de conducere.

Art 17. Consiliul Director se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 18 Mandatul consiliului este de 3 ani , cu posibilitatea reinoirii

Art 19. Atributiunile Consiliului de conducere sunt :

 1. Asigura conducerea asociatiei potrivit normelor legale intre adunarile generale.
 2. Urmareste si pune in aplicare hotararile adunarii generale.
 3. Asigura buna administre si integritatea patrimoniului asociatiei.
 4. Prezinta adunarii generale spre aprobare raportul anual propriu de activitate si bilantul asociatiei.
 5. Organizeaza si asigura conducerea contabilitatii valorilor si operatiunilor financiar patrimoniale ale asociatiei.
 6. Propune adunarii generale spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli
 7. Stabileste sumele alocate pentru sustinerea programelor proprii in parteneriat sau pentru sustinera membrilor.
 8. Stabileste organigrama si statutul de afunctiuni a personalului angajat.
 9. Decide asupra constituirii consiliului de administrare si aproba regulamentul de functionare a acestuia.
 10. Aproba grila de salarizare pentru personalul angajat.
 11. Hotareste cu privire la stabilirea raporturilor cu organele de stat sau serviciille descentralizate ale acestora.
 12. Are drept de control conform regulamentului de organizare si functionare in toate departamentele si compartimentele asociatiei.
 13. Exercita atributii ce ii sunt delegate de catre adunarea generala , prevazute in lege sau in regulamentul intern de organizare si functionare.

Art 20. Procedurile de alegere respectiv de revocare din functie ale membrilor consiliului director de conducere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art 21. procedurile de convocare si atributiunile membrilor consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare propriu.

Art 22. Presedintele Fundatiei este ales prin vot deschis in cadrul adunarii generale.

Art 23. Mandatul presedintelui este de 5 ani .

Art 24. Atributiunile Presedintelui sunt :

-          Reprezinta asociatia in relatia cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate si oriunde este necesar

-          Informeaza adunarea generala referitor la activitatea consiliului de conducere .

-          Semneaza hotararile adunarii generale si ale consiliului de conducere

-          Duce la indeplinire orice atributiune si hotarare luata de catre adunarea generala .

-          Numeste , valideaza suspenda si demite din functie , presedintii , directorii si membrii adunarilor generale  si ale consiliilor directoare de conducere ale filialelor si ale consiliilor de administrare judetene.

-          Numeste , suspenda si demite din functii , membrii consiliului national de administrare a  asociatiei

-          Poate delega o parte din atributiunile sale vicepresedintilor.

Art 25. In cazul imposibilitatii exercitarii atributiunilor de catre presedinte , consiliul director ve conducere deleaga atributiunile presedintelui unuia dintre cei doi vicepresedinti.

Art 26. Secretarul General are functie executiva si ia toate masurile pentru ducerea la indeplinire a ADUNARII GENERALE , consiliului director de conducere si Deciziile Presedintelui.

Art 27. Redacteaza ,indosarieaza si tine evidenta tuturor intrarilor si iesirilor din asociatie.

Art 28. Consilierii ( membrii consiliului director de conducere iau masuri fiecare pentru a duce la indeplinire HOTARARILE ADUNARII GENERALE , a CONSILIULUI DIRECTOR DE CONDUCERE si Deciziile Presedintelui

Art 29. Rezolutiile si hotararile adunarii generale , a consiliului de conducere si deciziile presedintelui  vor fii notate in registrul national de evidenta a asociatiei.

De acest registru raspunde personal SECRETARUL GENERAL.

Art 30. Comisia de cenzori are urmatoarele   atributii principale:

-          Verifica modul in care este administrat patrimoniul Fundatiei

-          Intocmeste rapoarte pe care le prezinta adunarii generale si consiliului de conducere

-          Intocmeste si propune spre aprobare adunarii generale raportul annual cu privire la verificarea bilantului contabil.

-          Participa la sedintele adunarii generale fara drept de vot

-          Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si regulamentul intern de organizare si functionare al asociatiei.

Art 31. Normele de alegere , procedurile de convocare si atributiile specifice precum si alte reguli ale comisiei se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare.

E. PATRIMONIUL ASOCIATIEI .

Art  32. Patrimoniul se compune din bunuri mobile , imobile si alte fonduri financiare .

F. FINANTAREA ASOCIATIEI.

Art . 33. Asociatia poate beneficia de finantare de la bugetul de stat si bugetele locale. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre asociatie si organele administratiilor locale sau centrale dupa caz.

Art 34. Sursele de finantare ale asociatiei provin din :

-           Donatii , legate si sponsorizari

-           Sume destinate finantarii programelor proprii sau dupa caz a programelor realizate in colaborare cu alte organe ale administratiei de stat centrale sau locale si cu alti ordonatori de credite dupa caz.

-           Sume ramase din exercitiul financiar precedent.

-           Venituri realizate din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate al acesteia.

-           Alte venituri realizate in conditiile legii.

-           Din spectacole competitii si festivaluri

-           Resurse de la bugetele de stat si bugetele locale.

-            Donatii si sume primite prin sponsorizare.

-            Dobanzi si dividente primite obtinute din plasarea disponibilitatilor realizate  dinasemenea venituri in conditiile legii.

-           venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu.

-           dividentele societatilor infiintate conform legii.

Art 35. Veniturile indiferent de sursa si cheltuielile asociatiei sunt cuprinse intr- un buget anual propriu.

Art 36. Administrarea bugetului anual se face in conditiile legii.

Art 37. Structura Organizatorica si numarul personalului angajat al asociatiei vor fii astfel dimensionate incat salarizarea sa se faca numai din veniturile realizate.

Art 38. Cheltuielile au ca obiect:

-  Asigurarea unei bune desfasurari a activitatii

-  Asigurarea conditiilor materiale

-  Plata salariilor

-  Organizarea de simpozioane , spectacole , festivaluri , conferinte , receptii , si competitii

-  Achizitii diverse si cheltuieli neprevazute.

G. DURATA DE FUNCTIONARE SI DIZOLVAREA ASOCIATIEI.

Art 39. Asociatia se constituie pe durata nedeterminata.

Art 40 . Asociatia se dizolva daca :

-     Adunarea generala se afla in imposibilitatea de a se intrunii si aceasta dureaza mai mult de 6 luni de la data la care potrivit regulamentului intern de organizare adunarea trebuie intrunita.

-     Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care a fost constituita.

-     Dupa dizolvarea asociatiei bunurile acesteia se vor redistribuii in conformitate cu prevederile legii.